Soạn văn 7
Từ Hán Việt

Soạn văn 7

Từ Hán Việt

 1. Soạn văn
 2. Lớp 7
 3. Từ Hán Việt

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Phần I

ĐƠN VỊ CẤU TẠO CỦA TỪ HÁN VIỆT

1. Các tiếng Nam, quốc, sơn, hà có nghĩa là:

 • Nam: phương Nam
 • quốc: nước
 • sơn: núi
 • hà: sông

Từ Nam có thể dùng độc lập còn quốc, sơn, hà không dùng được.

2.

 • Thiên trong thiên niên kỉ, thiên lí mã là: một nghìn.
 • Thiên trong thiên đô là: dời, di dời.
Phần II

TỪ GHÉP HÁN VIỆT

1. Các từ sơn hà, xâm phạm, giang san là từ ghép đẳng lập.

2.

a) Các từ ái quốc, thủ môn, chiến thắng thuộc loại từ ghép chính phụ. Trật tự của các yếu tố này giống với trật tự các tiếng trong từ ghép thuần Việt cùng loại.

b) Các từ thiên thư, thạch mã, tái phạm thuộc loại từ ghép chính phụ. Trật tự của của các yếu tố khác với trật tự từ ghép thuần Việt: yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau.

Phần III

LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 70 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm trong các từ sau:

 • hoa1: hoa quả, hương hoa
 • hoa2: hoa mĩ, hoa lệ
 • phi1: phi công, phi đội
 • phi2: phi pháp, phi nghĩa
 • phi3: cung phi, vương phi
 • tham1: tham vọng, tham lam
 • tham2: tham gia, tham chiến
 • gia1: gia chủ, gia súc
 • gia2: gia vị, gia tăng

Phân biệt nghĩa:

Từ ngữ

Nghĩa của từ

- Hoa 1:

- Hoa 2:

- chỉ một bộ phận của cây.

- phồn hoa, bóng bẩy, đẹp đẽ

- Phi 1:

- Phi 2:

- Phi 3:

- bay

- trái với lẽ phải, pháp luật

- vợ thứ của vua, xếp dưới hoàng hậu

- Tham 1:

- Tham 2:

- ham muốn

- tham dự vào

- Gia 1:

- Gia 2:

- nhà

- thêm vào


Câu 2 Trang 71 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Tìm những từ ghép Hán Việt có chứa yếu tố Hán Việt quốc, sơn, cư, bại

Những từ ghép Hán Việt có chứa các yếu tố Hán Việt:

 • quốc: quốc gia, ái quốc, quốc ca, quốc kì, quốc lộ, …
 • sơn: sơn hà, giang sơn, sơn cước, sơn dã, sơn hào, …
 • cư: cư trú, cư dân, an cư, định cư, cư ngụ, …
 • bại: thất bại, chiến bại, bại vong, đại bại, bại hoại, …
Câu 3 Trang 71 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Xếp các từ ghép hữu ích, chí nhân, đại thắng, phát thanh, bảo mật, tân binh, hậu đãi, phòng hỏa vào các nhóm thích hợp.

a) Từ có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau: hữu ích, phát thanh, bảo mật, phòng hỏa.

b) Từ có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau: thi nhân, đại thắng, tân binh, hậu đãi.


Câu 4 Trang 71 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Tìm 5 từ ghép Hán Việt có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau; 5 từ ghép Hán Việt có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau.

 • 5 từ có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau: ngư nghiệp, cường quốc, quốc kì, tân binh, đại lộ.
 • 5 từ có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau: nhập gia, cách mạng, thủ môn, phát tài, nhập tâm.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận