Soạn văn 7
Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Soạn văn 7

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

 1. Soạn văn
 2. Lớp 7
 3. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Phần I - THẾ NÀO LÀ DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU?
Phần I - THẾ NÀO LÀ DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU?

Câu 1 Trang 68 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Tìm các cụm danh từ có trong câu sau:

Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có […]

 • Các cụm danh từ:
  • Những tình cảm ta không có
  • Những tình cảm ta sẵn có
Câu 2 Trang 68 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được và cấu tạo của phụ ngữ trong mỗi cụm danh từ.

 • Cả hai cụm này có danh từ trung tâm là tình cảm
 • Định ngữ chỉ lượng đứng trước danh từ trung tâm là những.
 • Định ngữ đứng sau danh từ trung tâm là cặp chủ – vị.
  • Ta: Chủ ngữ
  • Không có, sẵn có: Vị ngữ.

Phần II - CÁC TRƯỜNG HỢP DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU
Phần II - CÁC TRƯỜNG HỢP DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

Câu 1 Trang 68 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu sau đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì.

a) Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.

(Bùi Đức Ái)

b) Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.

(Hồ Chí Minh)

c) Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen.

(Thạch Lam)

d) Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thật sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

(Đặng Thai Mai)

a)

 • Chị Ba / đến: cụm chủ - vị làm chủ ngữ.
 • tôi / rất vui và vững tâm: cụm chủ - vị làm phụ ngữ.

b)

 • tinh thần / rất hăng hái: cụm chủ - vị làm vị ngữ.

c)

 • Trời / sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời / sinh cốm nằm ủ trong lá sen: cụm chủ - vị là phụ ngữ trong cụm động từ.

d)

 • Cách mạng thánh Tám / thành công: cụm chủ - vị làm phụ ngữ trong cụm danh từ.

Phần III - LUYỆN TẬP
Phần III - LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 69 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì.

a) Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được, người ta gặt mang về.

(Thạch Lam)

b) Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn.

(Trần Đăng)

c) Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào.

(Thạch Lam)

d) Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình.

(Nam Cao)

a)

 • Trạng ngữ: … những người chuyên môn / mới định được: cụm chủ - vị là phụ ngữ trong cụm danh từ.

b)

 • khuôn mặt / đầy đặn: cụm chủ - vị làm vị ngữ.

c)

 • Trạng ngữ: Khi các cô gái Vòng / đỗ gánh, giở từng lớp lá sen: trạng ngữ là một cụm danh từ có cụm chủ vị làm phụ ngữ.
 • từng lớp lá cốm / sạch sẽ, tinh khiết, không mảy may một chút bụi nào: cụm chủ - vị làm phụ ngữ trong cụm động từ.

d)

 • Bỗng một bàn tay / đập vào vai: cụm chủ - vị làm chủ ngữ.
 • khiến hắn / giật mình: cụm chủ vị là phụ ngữ trong cụm động từ.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận