Viết bài tập làm văn số 1 - Văn kể chuyện

Soạn văn 6

Viết bài tập làm văn số 1 - Văn kể chuyện

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Có thể tham khảo kiểu đề sau: “Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em”.

LẬP DÀN Ý

* Mở bài: Giới thiệu truyện em định kể: “Thánh Gióng”.

* Thân bài:

  • Giới thiệu nhân vật: “Đời Hùng Vương thứ 6, có hai vợ chồng ông lão sinh được một con trai nhưng lên ba vẫn không biết đi, biết nói, biết cười…”
  • Các chi tiết:
    • Giặc Ân đang xâm lược nước ta
    • Vua cho sứ giả đi tìm người tài giỏi để giúp vua cứu nước.
    • Thánh Gióng bảo vua làm cho con ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt.
    • Thánh Gióng lớn nhanh như thổi.
    • Cầm vũ khí vua ban ra trận.
    • Thánh Gióng xông trận giết giặc.
    • Roi gãy lấy tre bên đường làm vũ khí.
    • Thắng giặc, Gióng bỏ lại áo giáp, cưỡi ngựa bay về trời.
    • Vua nhớ công lao của Thánh Gióng phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ.

* Kết bài: Thể hiện sự biết ơn của em với nhân vật Thánh Gióng, có lời hứa sẽ cố gắng học tập và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc.

{{lessonTitle}} Bình luận