Cụm danh từ

Soạn văn 6

Cụm danh từ

 1. Soạn văn
 2. Lớp 6
 3. Cụm danh từ

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Phần I

CỤM DANH TỪ LÀ GÌ?

1. Các từ ngữ in đậm bổ sung nghĩa cho những từ sau:

 • Xưa: bổ nghĩa cho ngày
 • hai: bổ nghĩa cho có, vợ chồng
 • ông lão đánh cá: bổ nghĩa cho vợ chồng
 • một: bổ nghĩa cho túp lều
 • nát trên bờ biển: bổ nghĩa cho túp lều

2. So sánh:

Các cụm danh từ có cấu tạo phức tạp và nghĩa cụ thể hơn so với danh từ.

Ví dụ: "Một túp lều" cụ thể hơn so với "túp lều" → Vì có số lượng rõ ràng.

3. Tìm một cụm danh từ:

 • Cụm danh từ: Dòng sông Hồng.
 • Đặt câu: Dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa.
 • Nhận xét: Cụm danh từ hoạt động như một danh từ nhưng cụ thể hơn, đầy đủ hơn và nó cũng làm chủ ngữ trong câu.
Phần II

CẤU TẠO CỦA CỤM DANH TỪ

1. Các cụm danh từ có trong câu là:

Làng ấy, ba thúng gạo nếp, ba con trâu đực, ba con trâu ấy, chín con, năm sau, cả làng.

2 + 3. Liệt kê những từ ngữ phụ thuộc đứng trước và sau danh từ trong các cụm danh từ trên và điền vào mô hình:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

t1

t2

T1

T2

s1

s2

làng

ấy

ba

thúng

gạo

nếp

ba

con

trâu

đực

chín

con

năm

sau

cả

làng

Phần III

LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 118

Tìm các cụm danh từ trong những câu sau:
a. Vua cha yêu thương Mị Nương hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng. (Sơn Tinh, Thuỷ Tinh)
b. [...] Gia tài chỉ có một lưỡi búa cha để lại. (Thạch Sanh)
c. Đại bàng nguyên là một con yêu tinh ở trên núi có nhiều phép lạ. (Thạch Sanh)

Các cụm danh từ:

a) một người chồng thật xứng đáng.

b) một lưỡi búa của cha.

c) một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ.

Câu 2 Trang 118

Chép các cụm danh từ nói trên (câu 1) vào mô hình cụm danh từ

Mô hình cụm danh từ:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

t1

t2

T1

T2

s1

s2

một

người

chồng

thật xứng đáng

một

lưỡi

búa

của cha

một

con

yêu tinh

ở trên núi, có nhiều phép lạ.

Câu 3 Trang 118

Tìm phụ ngữ thích hợp, điền vào chỗ trống trong các phần trích sau:
Thanh sắt được nói đến ở đây là thanh sắt đã mắc vào lưới của Lê Thận, ta có thể dùng phụ từ ấy hoặc các phụ ngữ thanh sắt lúc nãy. Thanh sắt vừa rồi, thanh sắt kì lạ ấy để điền vào chỗ trống. Khi kéo lưới lên, thấy nằng nặng, Lê Thận chắc mẩm được mẻ cá to. Nhưng khi thò tay vào bắt cá, chàng chỉ thấy có một thanh sắt. Chàng vứt luôn thanh sắt …. xuống nước, rồi lại thả lưới ở một chỗ khác.
Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay, Thận không ngờ thanh sắt … lại chui vào lưới mình. Chàng lại ném nó xuống sông. Lần thứ ba, vẫn thanh sắt …mắc vào lưới.

(Sự tích Hồ Gươm)

Các phụ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống:

 • ấy
 • ấy

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận