Soạn văn 9
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Soạn văn 9

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

 1. Soạn văn
 2. Lớp 9
 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 35 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 1

Văn bản này (gồm 17 mục) được bố cục thành mấy phần? Phân tích tính hợp lí, chặt chẽ của bố cục văn bản.

 • Bố cục: 4 phần
  • Phần 1 (mở đầu): lí do của bản tuyên bố
  • Phần 2 (sự thách thức): thực trạng của trẻ em trên thế giới
  • Phần 3 (cơ hội): những điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ quan trọng
  • Phần 4 (nhiệm vụ): những nhiệm vụ cụ thể
 • Bốn phần của văn bản này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Phần mở đầu giới thiệu lí do của bản tuyên bố, phần 2, 3 là cơ sở, căn cứ để rút ra những nội dung ở phần sau.
Câu 2 Trang 35 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 1

Ở phần "Sự thách thức", bản Tuyên bố đủ nêu lên thực tế cuộc sống của các em trên thế giới ra sao? Nhận thức, tỉnh cảm của em khi đọc phần này như thế nào?

 • Thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới đã được nêu lên ở phần sự thách thức:
  • Trẻ em trở thành nạn nhân của hiểm họa chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, của sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài.
  • Trẻ em là nạn nhân của đói nghèo và khủng hoảng kinh tế, của nạn vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp.
  • Tình trạng trẻ em chết do suy dinh dưỡng, bệnh tật và ma túy.
 • Những nội dung về thực trạng cuộc sống của trẻ em đặt ra những nhiệm vụ cấp bách cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế.
Câu 3 Trang 35 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 1

Qua phần "Cơ hội", em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi gì?

 • Sự liên kết lại của các quốc gia cùng ý thức cao của cộng đồng quốc tế trên lĩnh vực này. Đã có công ước về quyền của trẻ em làm cơ sở, tạo ra một cơ hội mới.
 • Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng có hiệu quả.
Câu 4 Trang 35 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 1

Ở phần "Nhiệm vụ", bản Tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động, hãy phân tích tính chất toàn diện của nội dung phần này.

 • Dựa trên tình hình thực tế, trong phần Nhiệm vụ, bản Tuyên bố đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế vì sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triên của trẻ em.
 • Những nội dung này thể hiện tính toàn diện trong việc định hướng hành động. Mỗi một mục tương ứng với một phương diện cần quan tâm.
Câu 5 Trang 35 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 1

Qua bản Tuyên bố, em nhận thức như thế nào về lầm quan trọng của vấn dề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này?

 • Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của từng quốc gia và của cộng đồng quốc tế.
 • Qua những chủ trương, chính sách, qua những hành động cụ thể đối với việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em mà ta nhận ra trình độ văn minh của một xã hội.
 • Vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang được cộng đồng quốc tế dành sự quan tâm thích đáng.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận