Soạn văn 9
Hợp đồng

Soạn văn 9

Hợp đồng

  1. Soạn văn
  2. Lớp 9
  3. Hợp đồng

PHẦN I - ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG
PHẦN I - ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG

Câu hỏi Trang 138 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Trả lời câu hỏi:
a) Tại sao cần phải có hợp đồng?
b) Hợp đồng ghi lại những nội dung gì?
c) Hợp đồng cần phải đạt những yêu cầu nào?
d) Hãy kể tên một số hợp đồng mà em biết.

a) Vì phải có cơ sở để các bên tham gia kí kết ràng buộc lẫn nhau, có trách nhiệm thực hiện các điều khoản đã ghi nhầm đảm bảo cho công việc thu được kết quả, tránh thiệt hại cho các bên tham gia.

b) Hợp đồng ghi lại sự thỏa thuận giữa hai bên về việc thiết lập thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ đối với một công việc liên quan.

c) Hợp đồng cần phải tuân theo các điều khoản của pháp luật, phù hợp với truyền thống, đồng thời hợp đồng phải cụ thể, chính xác.

d) Hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung ứng vật tư, hợp đồng mua bán sản phẩm, hợp đồng đào tạo cán bộ...

PHẦN II - CÁCH LÀM HỢP ĐỒNG
PHẦN II - CÁCH LÀM HỢP ĐỒNG

Câu hỏi SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Đọc lại Hợp đồng mua bán sách giáo khoa ở mục I và trả lời các câu hỏi sau:

1. Phần mở đầu của hợp đồng gồm những mục nào? Tên của hợp đồng được viết như thế nào?

2. Phần nội dung hợp đồng gồm những mục gì? Nhận xét cách ghi những nội dung này trong hợp đồng.

3. Phần kết thúc hợp đồng có những mục nào?

4. Lời văn của hợp đồng phải như thế nào?

1. Mở đầu hợp đồng gồm các mục:

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
  • Tên hợp đồng (đặt giữa trang).
  • Các căn cứ để kí hợp đồng.

Tên hợp đồng viết ở giữa, in hoa.

2. Phần nội dung hợp đồng gồm những điều kiện quy định trách nhiệm hai bên, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hiệu lực của hợp đồng.

3. Phần kết thúc hợp đồng gồm có chữ kí của đại diện hai bên kí hợp đồng.

4. Lời văn ghi hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ.

PHẦN III - LUYỆN TẬP
PHẦN III - LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 139 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Hãy lựa chọn những tình huống cần viết hợp đồng trong các trường hợp sau:

a, Trường em đề nghị với các cơ quan cấp trên cho phép sửa chữa, hiện đại hóa các phòng học.

b, Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về mua bán.

c, Xã em và Công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.

d, Thầy Hiệu trưởng chuyển công tác, cần bàn giao công việc cho thầy Hiệu trưởng mới.

e, Hai bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà.

Các trường hợp sau đây cần viết hợp đồng: b, c, e.

Câu 2 Trang 139 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều cần cụ thể hóa bản hợp đồng thuê nhà.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm...

Tại địa điểm:............................

Bên chủ nhà

Ông (bà):...

Địa chỉ thường trú:.....................

Bên thuê nhà

Ông (bà): ..

Địa chỉ thường trú:.....................

Chứng minh nhân dân số:............. cấp ngày......... tại.........

Hai bên thỏa thuận lập hợp đềng cho thuê nhà với nội dung cụ thể sau đây:

Điều 1

Ông (bà)... cho ông (bà).... thuê một ngôi nhà ở số.... đường...

Thời gian cho thuê: 180 ngày (từ ngày..... tháng...... năm...... đến hết ngày.... tháng..... năm...... )

Giá thuê: 10 000đ (Mười nghìn đồng) / 1 ngày đêm

Điều 2

Ông (bà)............... có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản nhà ở, nếu tự ý đập phá, sửa chữa hoặc làm hư hỏng thì người thuê nhà phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi, bên chủ nhà muốn thay đổi hợp đồng phải báo trước 15 ngày.

Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, bên chủ sở hữu giữ một bản, bên thuê giữ một bản.

Bên thuê nhà

(Họ tên và chữ kí)

Bên chủ nhà

(Họ tên và chữ kí)

{{lessonTitle}}Thảo luận