Soạn văn 9
Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Soạn văn 9

Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

  1. Soạn văn
  2. Lớp 9
  3. Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 25 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Tìm hiểu, suy nghĩ để viết bài nêu ý kiến dưới dạng nghị luận về một sự việc, hiện tượng cụ thể ở địa phương.

Lựa chọn các vấn đề để viết bài như: môi trường, đời sống nhân dân, những thành tựu trong quá trình đổi mới, chính sách an sinh xã hội.

Câu 2 Trang 25 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Cách làm:

- Chọn bất cứ sự việc, hiện tượng nào có ý nghĩa ở địa phương. Ví dụ vấn đề môi trường, đời sống nhân dân, những thành tựu mới trong xây dựng, những biểu hiện về sự quan tâm đối với quyền trẻ em, vấn đề giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có hoàn cảnh khó khăn, vấn đề tệ nạn xã hội, ....

- Đối với sự việc, hiện tượng được chọn phải có dẫn chứng như là một sự việc, hiện tượng của xã hội nói chung được quan tâm.

- Nhận định được chỗ đúng, chỗ bất cập, không nói quá, không giảm nhẹ.

- Bày tỏ thái độ tán thành hay phản đỗi phải xuất phát từ lập trường tiến bộ của xã hội, không vì lợi ích của cá nhân.

- Viết bài trình bày sự việc hiện tượng và nêu ý kiến của bản thân. Bài viết khoảng 1500 chữ trở lại, có bố cục đầy đủ: Mở bài, Thân bài, Kết bài; có luận điểm luận cứ, lập luận rõ ràng; về kết cấu; có chuyển mạch, chiếu ứng đọc lên thấy thuyết phục.

  • Sau khi chọn sự vật, hiện tượng cần phải có dẫn chứng như là một sự việc, hiện tượng của xã hội nói chung cần được quan tâm
  • Nhận định được chỗ đúng, chỗ bất cập, không nói quá, không giảm nhẹ
  • Bày tỏ thái độ tán thành hay phản đối xuất phát từ lập trường tiến bộ của xã hội
  • Viết bài trình bày sự việc, hiện tượng và nêu ý kiến của bản thân, cần có đầy đủ Mở bài, thân bài, kết bài.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận