Soạn văn 9
Luyện tập viết hợp đồng

Soạn văn 9

Luyện tập viết hợp đồng

 1. Soạn văn
 2. Lớp 9
 3. Luyện tập viết hợp đồng

PHẦN I - LÝ THUYẾT
PHẦN I - LÝ THUYẾT

Câu 1 Trang 157 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Mục đích và tác dụng của hợp đồng là gì?

Mục đích của hợp đồng là ghi lại những nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận cam kết.

Câu 2 Trang 157 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Trong các loại văn bản sau đây, văn bản nào có tính chất pháp lí?– Tường trình;

 • Biên bản;
 • Báo cáo;
 • Hợp đồng.

Văn bản có tính pháp lí: hợp đồng

Câu 3 Trang 157 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Một bản hợp đồng gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày ra sao?

Một bản hợp đồng gồm:

 • Phần mở đầu:
  • Quốc hiệu, tiêu ngữ
  • Tên hợp đồng
  • Thời gian, địa điểm
  • Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng
 • Phần nội dung
 • Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản được thống nhất giữa các bên.
 • Phần kết thúc: ghi chức vụ, chữ kí, họ tên các bên tham gia kí kết trong hợp đồng, và xác nhận của cơ quan.
Câu 4 Trang 157 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Những yêu cầu về hành văn, số liệu của hợp đồng?

Lời văn của hợp đồng cần ngắn gọn, sáng tỏ, chặt chẽ, số liệu cần chính xác, thống nhất.

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 157 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau? Tại sao?

a) - Hợp đồng có giá trị từ ngày ... đến ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày ... tháng ... năm ... (1) - Hợp đồng có giá trị một năm (2) b) - Bên B phải thanh toán cho bên A bằng ngoại tệ (1) - Bên B phải thanh toán cho bên A bằng đô la Mĩ (2) c) - Bên A có thể sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thoả thuận (1) - Bên A sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thoả thuận (2) d) - Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng. (1) - Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng như đã thoả thuận với bên B. (2)

a, cách 1

b, cách 2

c, cách 2

d, cách 2

Câu 2 Trang 158 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin sau:

Người có xe cho thuê : Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố...phường... thành phố Huế. Người cần thuê xe : Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số :... do Công an thành phố ...cấp ngày...tháng...năm... Đối tượng : Chiếc xe đạp mi-ni Nhật, màu tím, trị giá 1 000 000 đ. Thời gian thuê : 3 ngày đêm. Giá cả : 10 000 đ/ngày đêm. Nếu mất hoặc bị hư hại thì người thuê phải bồi thường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE ĐẠP

Ngày… tháng… năm….

Tại:….

Bên A: Nguyễn Văn A, tại nhà số X, phố… phường… thành phố Huế

Bên B: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số:… do CA thành phố…. Cấp ngày…tháng….năm…

Nội dung: Hai bên thỏa thuận kí kết hợp đồng thuê xe đạp với các điều khoản sau:

Bên A cho bên B thuê chiếc xe đạp mini Nhật màu tím, trị giá 1000 000 đ

Thời gian thuê: 3 ngày đêm

Giá cả: 10 000đ/ ngày đêm

Nếu bên B làm mất xe hoặc hư hại thì người thuê xe phải bồi thường.

Bên A Bên B

( Kí và ghi rõ họ tên)

Câu 3 Trang 158 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Em hãy soạn thảo hợp đồng đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ông/ bà:….

Chức vụ: …..Đại diện bên A

Địa chỉ:…

Ông/ bà:…

Nghề nghiệp:…. Đại diện bên B

Địa chỉ thường trú:

Số CMTND:….. cấp ngày:

Thỏa thuận ký kết hợp đồng và cam kết làm đúng theo các điều khoản dưới đây:

 • Điều 1:thời hạn kí hợp đồng
 • Điều 2:chế độ làm việc
 • Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của người lao động
 • Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
 • Điều 5: Điều khoản chung

Người lao động Người sử dụng lao động

(Kí và ghi rõ họ tên)

Câu 4 Trang 158 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Dựa vào hướng dẫn về các mục của văn bản hợp đồng, em tự soạn một trong các hợp đồng: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

…., Ngày…. tháng….. năm …..

HỢP ĐỒNG

MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

Mã số Hợp đồng…………….

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ nhu cầu mua điện của Bên mua điện,

Chúng tôi gồm:

Bên bán điện (Bên A):............................................................................................

Đại diện là ông (bà):…………………………Chức vụ:..............................................

Theo văn bản ủy quyền số: ……………….ngày……… tháng…………. năm .........

Do ông (bà) …………………………………………..chức vụ .............................. ký.

Địa chỉ .......................................................................................................................

Số điện thoại: ………………..Số Fax:……………….. Email: ...................................

Tài khoản số: ……………………………..Tại Ngân hàng: .........................................

Mã số thuế: …………………….Số điện thoại chăm sóc khách hàng: ......................

Bên mua điện (Bên B): Đại diện là ông (bà) ..........................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Số CMT/ hộ chiếu: ……………………được cấp ngày ... tháng ... năm …… tại ........

Số điện thoại: ……………………………….Email .......................................................

Số điện thoại nhận tin nhắn: ......................................................................................

Theo giấy ủy quyền ngày ……tháng ...... năm ………của: ........................................

Số hộ dùng chung: …………..(danh sách đính kèm).

Tài khoản số:………………………. Tại Ngân hàng: ..................................................

Hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng mua bán điện với những nội dung sau:

Điều 1. Các nội dung cụ thể

1. Hai bên thống nhất áp dụng CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG kèm theo Hợp đồng này.

2. Địa chỉ sử dụng điện: ..............................................................................................

3 Vị trí xác định chất lượng điện năng: .......................................................................

4. Vị trí lắp đặt công tơ điện: .......................................................................................

5. Hình thức và thời hạn thanh toán tiền điện:

a) Hình thức thanh toán:

◻ Nộp tiền vào tài khoản của Bên A ◻ Tiền mặt

Tại ...............................................................................................................................

b) Thời hạn thanh toán: …… ngày kể từ ngày Bên A thông báo thanh toán lần đầu.

c) Hình thức thông báo thanh toán (văn bản, fax, điện thoại, thư điện tử, tin nhắn sms...)……

Điều 2. Những thỏa thuận khác

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Điều 3. Điều khoản thi hành

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm ... (hoặc từ ngày ký hợp đồng) đến ngày ... tháng ... năm ... (hoặc đến ngày Hợp đồng được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt). '

Trong thời gian thực hiện, một trong hai bên có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ sung nội dung đã ký trong Hợp đồng phải thông báo cho bên kia trước 15 ngày để cùng nhau giải quyết.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN B BÊN A

(Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận