Soạn văn 11
Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Soạn văn 11

Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

  1. Soạn văn
  2. Lớp 11
  3. Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 91 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 2

Nguyễn An Ninh phê phán những hành vi nào của thói học đòi "Tây hóa"?

Nguyễn An Ninh phê phán nhiều hành vi trong thói học đòi “Tây hóa”:

  • Thích bập bẹ năm ba tiếng Tây hơn diễn dạt cho mạch lạc bằng tiếng nước mình, cóp nhặt và thể hiện những cái tầm thường của phong hóa châu Âu trong khi mù tịt về văn hóa ấy.
  • Tạo nên những ngôi nhà có kiến trúc và trang trí lai căng.
  • Từ bỏ văn hóa cha ông và tiếng mẹ đẻ.
Câu 2 Trang 91 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 2

Theo tác giả, tiếng nói có tầm quan trọng như thế nào đối với vận mệnh của dân tộc?

Theo tác giả, tiếng nói có tầm quan trọng lớn lao với vận mệnh dân tộc: “Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị”.

Câu 3 Trang 91 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 2

 Căn cứ vào đâu, tác giả nhận định tiếng "nước mình" không nghèo nàn?

Nhận định tiếng “nước mình” không nghèo nàn, tác giả căn cứ vào các dẫn chứng và lí lẽ.

  • Lí lẽ: Khẳng định nhiều người An Nam chỉ biết những từ thông dụng và chính họ còn nghèo vốn từ An Nam hơn cả những người phụ nữ, nông dân An Nam; do sự bất tài của con người.
  • Dẫn chứng: Lấy ngôn ngữ của Nguyễn Du chứng minh cho sự giàu có của tiếng Việt; người An Nam có thể dịch những tác phẩm của Trung Quốc.
Câu 4 Trang 91 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 2

Tác giả quan niệm như thế nào về mối quan hệ giữa ngôn ngữ nước ngoài với ngôn ngữ "nước mình"?

Quan niệm của tác giả về mối quan hệ giữa ngôn ngữ nước ngoài và ngôn ngữ “nước mình”:

  • Học tiếng nước ngoài để làm giàu cho ngôn ngữ nước mình.
  • Ngôn ngữ là kênh để giúp giới trí thức nước ta hiểu châu Âu, tiếp cận tri thức châu Âu và truyền bá cho đồng bào mình.
Câu 5 Trang 91 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 2

Trong hoàn cảnh nước nhà đang bị thực dân thống trị thì câu nói sau đây của tác giả có hoàn toàn đúng không: "Nếu người An Nam hãnh diện giữ gìn tiếng nói của mình và ra sức làm cho tiếng nói ấy phong phú hơn để có khả năng phổ biến tại An Nam các học thuyết đạo đức và khoa học của châu Âu, việc giải phóng dân tộc An Nam chỉ còn là vấn đề thời gian"?

Trong hoàn cảnh nước nhà đang bị thực dân thống trị, câu nói “Nếu người An Nam hãnh diện… vấn đề thời gian” đúng nhưng chưa đủ vì để giải phóng dân tộc cần có cuộc cách mạng toàn diện trên mọi mặt trận, trong đó đặc biệt phải có đấu tranh vũ trang đánh đuổi kẻ thù khỏi bờ cõi.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận