Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Soạn văn 11

Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

 1. Soạn văn
 2. Lớp 11
 3. Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Đề 1: Cảm nghĩ của anh (chị) về giá trị hiện thực của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự của Lê Hữu Trác).

a. Tìm hiểu đề

 • Vấn đề nghị luận: giá trị hiện thực của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh.
 • Kiểu bài: nghị luận văn học.
 • Thao tác lập luận: phân tích, chứng minh, bình luận.
 • Phạm vi tư liệu: đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh.

b. Lập dàn ý

MB: Giới thiệu tác giả Lê Hữu Trác, đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh và dẫn dắt vào vấn đề giá trị hiện thực của đoạn trích.

TB:

 • Giải thích: thế nào là giá trị hiện thực.
 • Biểu hiện của giá trị hiện thực trong đoạn trích:
  • Cuộc sống xa hoa tột đỉnh của phủ chúa.
  • Cuộc sống âm u, thiếu sinh khí nơi phủ chúa.
  • Thái độ của tác giả.
  • Nghệ thuật phản ánh giá trị hiện thực.

KB: Khẳng định giá trị hiện thực của đoạn trích và tài năng của tác giả.

Đề 2: Tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc của Hồ Xuân Hương qua một bài thơ Nôm (Bánh trôi nước hoặc Tự tình II).

a. Tìm hiểu đề

 • Vấn đề nghị luận: tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc của Hồ Xuân Hương.
 • Kiểu bài: nghị luận văn học.
 • Thao tác lập luận: phân tích, chứng minh, bình luận.
 • Phạm vi tư liệu: chọn 1 bài thơ Nôm của Hồ Xuân Hương.

b. Lập dàn ý

MB: Dẫn dắt vào vấn đề tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc của Hồ Xuân Hương.

TB:

 • Giải thích: thế nào là ngôn ngữ dân tộc.
 • Biểu hiện của tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc qua bài thơ Tự tình II:
  • Sử dụng văn tự Nôm.
  • Sử dụng các từ ngữ thuần Việt đắc dụng.
  • Sử dụng hình thức đảo trật tự từ trong câu.

KB: Khẳng định tài năng và vị trí của HXH trong văn học trung đại.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận