Soạn văn 11
Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt

Soạn văn 11

Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt

 1. Soạn văn
 2. Lớp 11
 3. Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt

Hướng dẫn luyện tập
Hướng dẫn luyện tập

Câu 1 Trang 58 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 2

Hãy phân tích những ngữ liệu dưới đây về mặt từ ngữ (chú ý những từ ngữ in đậm) để chứng minh tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập.

Phân tích ngữ liệu về mặt từ ngữ để chứng minh tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập:

 • Ngữ liệu 1: Nụ tầm xuân 1 là bổ ngữ của động từ “hái”, nụ tầm xuân 2 là chủ ngữ.
 • Ngữ liệu 2: Bến 1 là bổ ngữ của động từ “nhớ” và bến 2 là chủ ngữ.
 • Ngữ liệu 3:
  • Trẻ 1 là bổ ngữ của động từ “yêu”
  • Trẻ 2 là chủ ngữ
  • Già 1 là bổ ngữ của động từ “kính”
  • Già 2 là chủ ngữ
 • Ngữ liệu 4:
  • bống 1 là bổ ngữ của động từ “đem”
  • bống 2 và bống 3 đều là bổ ngữ cho động từ “thả”
  • bống 4 là bổ ngữ cho động từ “giấu”
  • bống 5 là chủ ngữ
  • bống 6 là chủ ngữ

→ Các cặp từ trong ngữ liệu 1,2,3 và từ “bống” trong ngữ liệu 4 dù ở các vị trí khác nhau, giữ các vai trò ngữ pháp khác nhau nhưng không có sự thay đổi xét về mặt ngữ âm và chữ viết. Nói cách khác, các từ trên không có sự biến đổi hình thái. Đây là đặc điểm nổi bật của loại hình ngôn ngữ đơn lập.

Câu 2 Trang 58 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 2

Tìm một câu tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp, tiếng Nga,…) đã học, đối chiếu với câu tự dịch tiếng Việt, so sánh, phân tích để đi đến kết luận: tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp, tiếng Nga,…) thuộc loại hình ngôn ngữ hòa kết, tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập.

Đối chiếu với tiếng Anh để thấy tiếng Anh thuộc loại hình ngôn ngữ hòa kết còn tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập:

Câu tiếng Việt: Tôi yêu anh ấy nhưng anh ấy không yêu tôi.

Dịch sang tiếng Anh: I love him but he don’t love me.

 • Câu tiếng Việt: tôi 1 là chủ ngữ, tôi 2 là phụ ngữ của động từ “yêu” nhưng không thay đổi về ngữ âm và chữ viết (không biến đổi hình thái) vì tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập.
 • Câu tiếng Anh: tôi 1 viết là “I” (vì là chủ ngữ), tôi 2 viết là “me” vì là phụ ngữ, anh ấy 1 viết là “him” vì là phụ ngữ, anh ấy 2 viết là “he” vì là chủ ngữ. Vậy các cặp từ này có sự thay đổi ngữ âm và chữ viết (biến đổi về hình thái) vì tiếng Anh thuộc loại hình ngôn ngữ hòa kết.
Câu 3 Trang 58 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 2

Xác định hư từ và phân tích tác dụng thể hiện ý nghĩa của chúng trong đoạn văn sau:

Xác định và phân tích tác dụng của hư từ trong đoạn văn:

Các hư từ: đã, để, lại, mà nhấn mạnh ý nghĩa và công sức lớn lao của nhân dân ta trong thành quả giành được nền độc lập.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận