Soạn văn 12
Phong cách ngôn ngữ hành chính

Soạn văn 12

Phong cách ngôn ngữ hành chính

 1. Soạn văn
 2. Lớp 12
 3. Phong cách ngôn ngữ hành chính

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 172 SGK Ngữ Văn 12 - Tập 2

Hãy kể tên một số văn bản hành chính thường có trong công việc học tập tại nhà trường của anh (chị)?

Một số văn bản hành chính thường có trong công việc học tập tại nhà trường:

 • Biên bản họp lớp; Biên bản kỉ luật học sinh; Biên bản bàn giao cơ sở vật chất.
 • Báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo hoạt động của chi đoàn,…
 • Bản tường trình, đơn xin nghỉ học, đơn xin miễn giảm học phí, đơn xin chuyển lớp, đơn xin tham gia câu lạc bộ, đơn xin gia nhập Đoàn TNCS HCM
 • Giấy khai sinh, học bạ, sổ liên lạc, giấy chứng nhận,…
Câu 2 Trang 172 SGK Ngữ Văn 12 - Tập 2

Hãy nêu những đặc điểm tiêu biểu về cách trình bày, từ ngữ của văn bản sau đây:

(Quyết định của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành chương trình Trung học cơ sở)

Đặc điểm tiêu biểu về cách trình bày văn bản, về từ ngữ, kiểu câu của văn bản hành chính đã cho:

 • Cách trình bày văn bản: gồm 3 phần rõ ràng.
  • Phần đầu: quốc hiệu và tiêu ngữ, tên cơ quan ban hành văn bản (Bộ GD&ĐT), số hiệu văn bản (03/2002/QĐ-BGD&ĐT), địa diểm (Hà Nội) và thời gian (24/1/2002) ban hành văn bản.
  • Phần chính: tên văn bản, căn cứ ban hành văn bản, nội dung chính của văn bản (Quyết định ban hành Chương trình Trung học cơ sở; thời gian có hiệu lực; các bên chịu trách nhiệm thực hiện quyết định).
  • Phần cuối: người kí văn bản (thứ trưởng); Nơi nhận quyết định.
 • Về từ ngữ: lớp từ ngữ hành chính dùng với tần số cao (căn cứ, quyết định, chỉ thị, chính phủ, quyền hạn và trách nhiệm, quản lí nhà nước, chịu trách nhiệm thi hành, có hiệu lực từ ngày, tên các cơ quan và chức vụ liên quan…).
 • Về kiểu câu: mỗi ý quan trọng được tách ra và xuống dòng viết thành đoạn riêng (các điều trong căn cứ và trong quyết định).
Câu 3 Trang 172 SGK Ngữ Văn 12 - Tập 2

Anh (chị) hãy ghi biên bản một cuộc họp theo phong cách ngôn ngữ hành chính.

Biên bản một cuộc họp theo phong cách ngôn ngữ hành chính:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

BIÊN BẢN HỌP LỚP ….

Thời gian: ...h…ngày … tháng … năm….

Địa điểm: ………………………………..

Thành phần cuộc họp:

Chủ trì:………………………

Thư kí:………………………

……………………………….

Nội dung cuộc họp:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Cuộc họp kết thúc hồi …h…, ngày….tháng….năm…..

Thư kí cuộc họp Chủ tọa

(Kí rõ họ và tên) (Kí rõ họ và tên)

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận